Årsmöte

Protokoll fört vid årsmöte för Föreningen för katekumenatet
den 25 maj 2020 via nätet
Närvaro, se separat närvarolista

 1. Inledning
  Ordförande Hans-Erik Nordin inledde årsmötet med att läsa föregående söndags
  evangelietext Joh. 16:12-15. Vi bad.
 2. Fastställande av dagordning
  Dagordningen för årsmötet fastställdes.
 3. Ordförande
  Till ordförande för årsmötet valdes Hans-Erik Nordin, Uppsala
  Karin Sundmark valdes till ordförande för punkt 9 – 11.
 4. Justerare
  Till justerare valdes Lise-Lotte Wallin och Christina Björk
 5. Sekreterare
  Till sekreterare för årsmötet valdes Gunilla Nordin, Stenungsund
 6. Årsmötets utlysande
  Kallelsen till årsmötet gick ut den 3 april 2020, drygt sju veckor innan årsmötet. Därmed får
  det anses att årsmötet i enlighet med stadgarna utlysts i god tid.
 7. Verksamhetsberättelse för 2019
  Ordförande Hans-Erik Nordin gick igenom verksamhetsberättelsen. Den godkändes och lades till handlingarna. Bilaga 1
 8. Räkenskapsberättelse för 2019
  Kassören Eva Wulff gick igenom räkenskapsberättelsen. Den godkändes och lades till
  handlingarna. Bilaga 2
 9. Revisionsrapport
  Revisor för föreningen Lena Lundgren redogiorde för revisionsberättelsen. Årsmötet
  fastställde den och lade den till handlingarna. Bilaga 3
 10. Beslut om ansvarsfrihet
  Årsmötet beslutade
  att
  ge styrelsen ansvarsfrihet för 2019
 11. Val avordförande
  Till ordförande för Föreningen för katekumenatet valdes Hans-Erik Nordin, Uppsala
 12. Val av styrelse
  För 2 år
  Annette öderwall, Växjö stift omval
  Per lngvarsson, Linköpings stift, omval
  Eva Wulff, Lunds stift, omval
  Lena Sjöberg, Sensus, nyval
 13. Val av revisorer
  Till revisorer för föreningen valdes
  Lena Lundberg, Stockholms stift omval
  Maria Haglund Börjesson, Lunds stift nyval
 14. Fastställande av medlemsavgift
  Årsmötet beslutade
  att
  medlemsavgiften för 2020 ska vara 100 kr oavsett enskild medlem, församling eller
  organisation.
 15. Verksamhetsplan för 2O20
  Verksamhetsplanen lästes upp och samtalades om. Årsmötet beslutade att lägga den till
  handlingarna. Bilaga 4
 16. Budget för2021
  Ordförande Hans-Erik Nordin gick igenom förslaget till budget för 2020
  Årsmötet godkände förslaget och beslutade
  att
  arbeta utifrån antagen budget
  Bilaga 5
 17. Val av valberedning
  Årsmötet beslutade att till valberedning utse
  Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola omval
  Lisbeth Strand Järpehag, stiftsgården Stjärnholm omval
 18. lnformation från styrelsen
  Ordförande informerade om de dagar i Vadstena som planerats i enlighet med
  Verksamhetsplanen. Linköpings stift har hört av sig om att de inte kommer att vara en
  samarbetspartner under kommande år. Styrelsen kommer att arbeta vidare med frågan och återkom mer i medlemsbrevet.
 19. Tack till avgående styrelseledamot och revisor
  Stort tack riktades till avgående styrelseledamot Gunilla Nordin
 20. Mötets avslutande
  Ordförande Hans-Erik Nordin avslutade mötet

  Skara
  den 26 maj 2O2O

  Hans-Erik Nordin, ordförande § 1-8, 12-20, Karin Sundmark, ordförande § 9-11
  Lise-Lotte Wallin, justerare, Christina Björk, justerare
  Gunilla Nordin, sekreterare