Temagudstjänster

Liturgi för gudstjänst med dopförnyelse som passar bra som inledning till påsknattens mässa.

Välkomnandets gudstjänst
Inledande ord om varför församlingen är samlad, med frågor till medvandrare och församling.

Fråga till medvandrarna: Vill ni som medvandrare vara ett särskilt stöd i bön och samtal på vägen?

Fråga till församlingen: Vill ni som församling stödja denna grupp med vår vänskap och våra förböner?

Psalm 217 Gud för dig är allting klart

Läsning ur Psaltaren gärna med olika röster

Psaltaren 77:2-5

Psaltaren 144:3-5

Psaltaren 36:7b-10

Psaltaren 42 43:2-3

Psalm 96

Lukas evangelium 19:1-10 om Sakaios

Predikan

Tystnad

Psalm 90 Blott i det öppna

Tydningshandling: Varje katekumen får lägga fram sin längtan till Gud, genom var och en går fram och lägga sin hand på altaret. Under tiden sjunger alla till exempel psalm 767 eller 768 eller spelas musik. Eller så kan alla katekumener gå fram tillsammans, så att ingen känner sig uttittad.

Ord som kan sägas till den som lägger sin hand på altaret: Gud tar emot och välkomnar.

Hopsamlande bön

Vår Fader

Psalm 769

Kallelsens gudstjänst
Psalm 522

Textläsning

Tystnad

Sång eller läsningar gärna från olika platser i kyrkorummet.

Psalm 656 Herre visa mig din väg

Textläsning

Ord ur psaltaren: Gud, min gud, dig söker jag, min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig, som ett kargt och uttorkat land. Jag håller mig tätt intill dig, din hand ger mig stöd. Psaltaren 62:2 och 9

Psalm 656

Textläsning

Så säger Gud enligt profeten Jesaja: Men glöm det som förut var, tänk inte på det förgångna. Nu för jag något nytt. Det spirar redan, märker ni det inte? Jag gör en väg genom öknen, stigar i ödemarken. Jesaja 43:18-19

Psalm 656

Textläsning

Jesus Kristus säger: Känn inge oro. Tro på Gud och tro på mig. Jag är vägen, sanningen och livet. Johannes evangelium 14:1-6

Psalm 656

Textläsning

Jesus Kristus säger: Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt er till att gå ut i världen och bära frukt, frukt som består, och då skall Fadern ge er vad ni än ber honom om i mitt namn.

Psalm 656

Inbjudan till ljuständning. Och bön för:

Våra katekumener, familjer, arbete och så vidare.

Ihopsamlande bön

Vår Fader

Välsignelse

Psalm 646

Gudstjänst med dopförnyelse
Liturgin passar bra att använda som inledning till påsknattens mässa.

Alla samlas i tystnad utanför kyrkan, där en eld tänds. Ett ljus delas ut till var och en.

Inledningsord

P: I Faderns och sonens och den heliga Andens namn

Alla: Amen

P: Välsignad är du Gud, som var och som är och som skall komma, nu och alltid och i evighet.

Alla: Amen

Påskljuset tänds och därefter tänder alla sina ljus från påskljuset. Procession in i kyrkan under sång. Alla ställer sig runt dopfunten.

Sång: Taizé 52 Var inte rädd, gläd dig och sjung! Jesus Kristus är uppstånden.

P: Vi är skaparens folk

Alla: Skapade till Guds avbild, förvaltare av allt skapat.

P: Vi är befriarens folk

Alla: Befriade i Jesus Kristus försoningens bärare i världen

P: Vi är befriarens folk

Alla: Öppna för Andens förnyade liv i tro, hopp och kärlek.

Alla blåser ut sina ljus och sätter sig

Testläsningar ur GT och NT

Mellan läsningarna kan en psaltarpsalm sjungas.

Dopbön

Medan vatten hälls i dopfunten:

P: Tack Gud för skapelsens porlande vatten. Tack för dopets gåva, livets källa, förnyelsens ständiga flöde. Berör oss i denna stund med din Andes välsignande kraft, så att vi blir förnyade och renade. I Jesus Kristus vår Herre.

Trosbekännelsen

P: Tror ni på Gud er skapare?

Alla: Vi tror på Gud, den allsmäktige Fadern, himlens och jordens skapare.

P: Tror ni på Jesus Kristus er frälsare?

Alla: Vi tror på Jesus Kristus, hans ende son, vår Herre, som blev till människa genom den helige Anden, föddes av Jungfru Maria, led under Pontius Pilatus, korsfästes, dog och begravdes, steg ner till dödsriket, uppstod från de döda på tredje dagen, steg upp till himlen, sitter på Guds den allsmäktiges högra sida och skall komma därifrån för att döma levande och döda.

P: Tror ni på den heliga Anden, er livgivare?

Alla: Vi tror på den heliga Anden, den heliga, universella kyrkan, de heligas gemenskap, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och det eviga livet.

P: Detta är den tro som ni är döpta till. Vill ni med Guds hjälp leva i denna tro och visa den i kärlek till Gud och era medmänniskor?

Gudstjänstledaren stänker vatten från dopfunten över församlingen. Alla inbjuds att ta sitt släckta ljus med sig och komma fram och röra vid dopvattnet korsteckna sig själv eller någon annan. Ljuset tänds på påskljuset. Alla stannar kvar i en ring runt dopfunten.

P: Låt oss be.

Alla: Gud genom dopet har du kallat oss till tjänst i ditt rike. Hjälp oss att leva med öppna sinnen, med vår tro i våra hjärtan, med lovsång på våra läppar, med kärlek i våra tankar och med omsorg i våra händer.

I Jesu Kristi namn. Amen

Vår Fader

Psalm/sång

Välsignelse

P: Aposteln Paulus säger: Den som är i Kristus är en ny skapelse, det gamla är förbi, något nytt kar kommit (2 Kor 5:17)

Vandra som ljusets barn och avslöja mörkret.

Låt oss gå i frid

Alla: I Jesu Kristi namn

Sång: Taizé 52 Var inte rädd, gläd dig och sjung Jesus Kristus är uppstånden.