Kollektcirkulär

Fler och fler vuxna söker sig till miljöer där det ges möjlighet att tala tro. Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen i katekumenatet utgår från deltagarna egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv. Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Föreningen för Katekumenatet är ett nätverk inom Svenska kyrkan som vill stötta församlingarna och dess medarbetare, anställda och frivilliga, genom att anordna ledarskapskurser i olika delar av landet. Föreningen vill inspirera församlingar att möta alla dem som står på tröskeln och nyfiket kikar in i kyrkan med ett lyhört och medvetet ”Välkommen hit”.

Föreningen ber om kollekt för det fortsatta arbetet att anordna ledarskapskurser för att stötta församlingarna i detta viktiga arbete.

Hans-Erik Nordin
Biskop em och ordförande i Föreningen för katekumenatet

Kollekten insätts på Föreningen katekumenatets konto i Swedbank, 8327-9 943640561-8