En introduktion

Katekumenatet är ett sätt för församlingen att möta och ta emot vuxna som söker undervisning och som vill finna en tro. Samtalen utgår från deltagarnas egna frågor och livserfarenheter. Dessa får möta Bibelns berättelser, kristen tradition och kyrkans liv.

Undervisningsmoment ingår, liksom gudstjänster som markerar milstolpar på deltagarnas väg mot dop, doppåminnelse eller konfirmation. Katekumenatet finns i flera kyrkotraditioner och har sina rötter i fornkyrkans dopundervisning. Det har funnits i Sverige och Svenska kyrkan sedan början av 1990-talet.

Vilka vänder sig katekumenatet till?
Katekumenatet vänder sig till vuxna som vill döpas eller konfirmeras men även till andra som vill samtala om eller söker en kristen tro. Katekumenatet ger möjlighet för dessa människor att mötas och tillsammans med personer som är aktiva i församlingen samtala om och fördjupa sin syn på livet och tron.

Hur ser en grupp ut?
En katekumenatsgrupp består av 4–10 personer, där deltagare, medvandrare och en samtalsledare ingår. En präst är knuten till gruppen bland annat för att ge stöd till ledarna och för att fira katekumenatets gudstjänster.

Hur länge pågår katekumenatstiden?
Katekumenatsgruppen träffas vanligtvis i två, ibland tre terminer. Detta tillåter deltagarna att i sin egen takt växa och fördjupas i tron. Gruppens behov och de lokala förutsättningarna i församlingen är faktorer som påverkar katekumenatstidens längd.

Vilka är katekumenatets kännetecken?
Dopet i centrum
Katekumenatet är dopundervisning. Martin Luther betonar i Lilla katekesen vikten av att dagligen omvända sig till sitt dop. Det är viktigt att församlingen välkomnar och undervisar människor i alla åldrar på dopets grund, även de som redan är döpta. Dopet gäller en gång för alla, men kunskapen och fördjupningen behöver människan växa i, dag för dag.

En vandring i flera steg
Katekumenatet är indelat i fyra delar – välkomnandet, lärandet, fördjupningen och vägen vidare. Det möjliggör för deltagarna att i sin egen takt ta till sig kristen tro och finna Guds verkan i sina liv. Genom samtal om trons innehåll och reflektion över dess konsekvenser för det egna livet ges möjlighet att finna sätt att finna och leva en personlig kristen tro i vardagen.

Människosynen
Katekumenen (deltagaren) står i centrum och är en gåva från Gud till församlingen. Den människa som längtar efter att finna en tro har en gudserfarenhet genom sin längtan. Den personen är viktig inte bara för att han eller hon efterfrågar undervisning utan även för att han/hon kan lära församlingen något om Gud genom att vilja berätta om sitt liv och sina erfarenheter.

Kunskapssynen
Katekumenatets kunskapssyn är grundad på övertygelsen att alla människor är skapade till Guds avbild och att Kristus delar alla människors liv. Genom att utgå från den enskilda människans frågor och erfarenheter och låta dessa möta Bibelns berättelser och kyrkans liv och tradition kan människor spegla sig i den kristna troserfarenheten och känna igen hur Gud verkar i det egna livet.

Liturgierna
I katekumenatet ingår att fira gemensamma liturgier som milstolpar på vägen. Dessa markerar att katekumenatet angår hela församlingen och de firas i ordinarie utlysta gudstjänster. Genom liturgierna markeras också att den gemensamma bönen och gudstjänsten är en viktig del av en kristen människas liv. Liturgierna utformas alltid med hänsyn både till gruppens behov och lokala traditioner i församlingen.

Ledarskapet
Ledarskapet i katekumenatet syftar till att uppmuntra gruppens gemensamma sökande efter kunskap och fördjupning snarare än till att förmedla tron som ett kunskapspaket att ta till sig eller förkasta. Därför finns funktionerna samtalsledare, medvandrare och kaplan. Samtalsledaren kan vara diakon, pedagog eller ideell medarbetare och ansvarar för samtalsstrukturen vid gruppträffarna. Medvandraren är en person som är aktiv i församlingen som vill fungera som ett stöd för deltagarna under deras tid i gruppen. Kaplanens uppgift är att fira katekumenatets liturgier, att ha enskilda samtal med deltagarna samt att ge ledarstöd. När gruppen önskar kan kaplanen delta i en träff
eller undervisa.

Tiden
Dopet är en omvändelseprocess som behöver tid för att rota sig. Katekumenatets längd motsvarar ungefär ett konfirmationsår. Deltagarna får tillräckligt med tid att ta ställning till och integrera tron i sina egna liv. I och med att katekumenatet får ta tid visar man att tron växer och förändras under livet – detta blir en konkret erfarenhet i gruppen.

Katekumenatets teologi
Läs mer om katekumenatets teologi

Vart kan jag vända mig för att få mer information?
På Svenska kyrkans intranät kan Du som är anställd, förtroendevald eller ideell medarbetare finna ledarutbildningsmaterial, informationsmaterial och litteraturtips och kontaktuppgifter till dem som arbetar med katekumenatet i stift och församlingar. Du kan också vända dig till Sensus studieförbund med dina frågor.

Starta en studiecirkel
Att samlas i en studiecirkel för att läsa tillsammans är en mötesform. En grupp kan anmäla sig till Sensus studieförbund och då finns det möjlighet att få bidrag till böcker och annat material. Sensus har studieplaner för flera böcker som kan vara aktuella för en grupp. Läs här om hur det går till starta en studiecirkel med Sensus.

Ladda ned foldrar om Katekumenatet