Styrelsen

Hans-Erik Nordin, ordförande
Mats Hermansson, vice orförande

Meta Måhl, sekreterare
Lena Sjöberg, kassör

Övriga ledamöter
Charlotte Bachelder
Stefan Gummesson
Johannes Zeiler
Jenny Sjögreen
Annette Öderwall

Suppleant
Lisbeth Strand Järpehag
Nicklas From
Marianne Molin


Hans-Erik Nordin, ordförande
Hans-Erik har varit församlingspräst i Linköping och biskop i Strängnäs stift. Däremellan har han forskat i etik vid Uppsala universitet och undervisat i de flesta av Svenska Kyrkans utbildningsprofiler. Han har även sysslat med lekmannautbildning.

När jag fick frågan om ordförandeskapet i katekumenatet var det ett ganska lätt beslut att ta eftersom jag under min biskopstid drev den frågan i stiftet. Katekumenatet med dess historiska rötter har i svensk kontext gestaltats på ett pedagogiskt och teologiskt genomtänkt sätt och behöver stärkas i vår kyrka. Varje församling behöver en strategi för att möte människor som söker ett djupare fäste för sitt liv.

Mats Hermansson, vice ordförande

Mats har varit aktiv i kyrkan sen konfirmationen. Han prästvigdes för Strängnäs stift 1992. Mats har länge varit engagerad för kyrkans internationella arbete och har i omgångar arbetat med sådana frågor på Kyrkokansliet. Mats har varit församlingspräst i Örebro och domprost i Visby.

”Jag är ny i styrelsen sen 2019, men har egen erfarenhet av vad katekumenatet kan betyda. Jag har sett hur det berikat församlingar på flera håll. Som styrelsemedlem vill jag vara med och säkerställa katekumenatets framtid i Sverige. Jag ser denna metod och gemenskap som det kanske bästa sättet att låta kristen tro få växa i djup och relevans hos nyfikna sökare. ”


Meta Måhl, sekreterare

Meta Måhl är glad pensionär och tidigare församlingspedagog i Gävle Heliga Trefaldighets församling.

För 15 år sedan hittade jag äntligen en modell för vuxenväg till tro. Sedan dess har jag vandrat Vägen tillsammans med många i församlingen. I min församling har katekumenatet betytt mycket för gemenskap och delaktighet i församlingslivet. Att under ett år bli tagen på allvar med sina frågor har för många varit en fortsatt väg in i att bli ideell medarbetare eller aktiv kyrkbänksnötare. Jag är också en av ledarna för grundkursen på stiftsgården Stjärnholm och på Strömbäcks folkhögskola utanför Umeå.Jenny Sjögreen, ledamot

Jenny prästvigdes för Uppsala stift 2000. Sedan 2019 är hon biträdande kyrkoherde i Strängnäs domkyrkoförsamling med Aspö. Innan dess arbetade hon som ekumenikchef på Svenska kyrkan och som präst i Stockholm. Jenny är också instruktör i Godly Play, en metod och ett förhållningssätt utvecklat för att ge rum för barns andliga utveckling, där deras liv får möta bibelns och kyrkans berättelser på ett unikt sätt.

Något särskilt händer när människors existentiella frågor får ta spjärn mot kyrkans berättelser. Att få vara med och skapa platser och rymd för samtal där tro och liv möts känns grundläggande i uppdraget för oss som kyrka. Katekumenatet ger en form och ett djup som behövs!

Charlotte Bachelder, ledamot

Charlotte är präst sedan 2003 och arbetar på stiftskansliet i Strängnäs med prästrekrytering. Tidigare arbetade Charlotte som domkyrkokaplan i Visby och var då ansvarig för arbetet med vuxenkatekumenatet.

”Under mina år som församlingspräst har jag mött många vuxna sökare som längtade efter att få tala om tro och andlighet. Att då kunna bjuda in till en katekumenatsgrupp känns väldigt gott. För många blev det blivit en stark upplevelse att förstå att de inte var ensamma med sina frågor och funderingar. Att som kaplan för följa med en bit på vägen känns värdefullt. Sedan ett par år är jag med i kursledningen för katekumenatsutbildningen på stiftsgården Stjärnholm.”

Annette Öderwall, ledamot

Annette prästvigdes för Lunds stift 2005 och arbetade med katekumenatet där. Nu är hon församlingsherde i S:t Johannes och biträdande kyrkoherde i Kalmar pastorat där hon arbetar med katekumenatet. Annette har även haft katekumenatsgrupper i Mönsterås pastorat.

”Jag är lika förundrad varje gång över det starka avtryck som ett katekumenatsår sätter. Det är så roligt att kunna erbjuda både katekumener och medvandrare en fördjupning och metod som fungerar bra. Jag har även upplevt vilka positiva effekter katekumenatet har för församlingen. Jag brinner för katekumenatet och vill att fler ska upptäck möjligheterna det ger.


Stefan Gummesson, ledamot

Stefan prästvigdes för Härnösands stift 1998 där han arbetade på Frösön. Därefter har han arbetat på Lidingö, i Lund och nu som komminister i Malmö. Stefan har varit med och startat katekumenatsgrupper, men också som nu i Malmö gått in i redan befintligt arbete med katekumenatet.

”Det är fantastiskt att få arbeta med katekumenatet och att också få se hur det har vuxit i vår kyrka. I min kyrka har många katekumener blivit medvandrare och kommer regelbundet till högmässan på söndagarna. Dessutom har fler tidigare katekumener blivit gudstjänstvärdar och engagerat sig i det ideella arbetet i församlingen. Det är fantastiskt att de hur katekumenerna bekräftar sin längtan och hittar rätt i sin tro och sitt gudstjänstliv. Katekumenatet är kyrkans framtid.”

Johannes Zeiler, ledamot

Johannes prästvigdes för Linköpings stift 2002 och arbetar för närvarande som domkyrkolektor i Linköping domkyrkopastorat med särskilt ansvar för det vuxenpedagogiska arbetet.

”Det är ett privilegium att få arbeta med katekumenatet i en lokal församling och att därigenom skapa förutsättningar för växt, reflektion och delande av erfarenheter. Det känns oerhört inspirerande och viktigt att få vidareutveckla metoder och arbetssätt för katekumenatet i Svenska kyrkan i dag och i framtiden!”

Lena Sjöberg, kassör

Lena är verksamhetsutvecklare i Sensus Västra Sverige och arbetar med folkbildning med fokus på EFS och Svenska kyrkan. Lena bor i Varberg och tillhör Varbergs församling.

”Katekumenatstanken stämmer fullt ut med Sensus identitet både när det gäller människosyn och kunskapsyn.  Jag vill dela kunskapen om Katekumenatet till mina kollegor inom Sensus, för att höja intresset och utveckla samarbetet. Jag är uppväxt inom EFS-rörelsen, där smågrupper var viktiga för gemenskap, bibelläsning, bön och samtal.”

Marianne Molin, suppleant

Jag är präst sedan 2018 i Lunds stift och arbetar som komminister i Hässleholms församling och i Västerkyrkan som är en av Sveriges äldsta samarbetskyrkor med EFS. Sedan några år tillbaka har jag varit med och mött människor som är nyfikna på den kristna tron i Katekumenatet. I församlingen finns en tradition av studie- och samtalsgrupper för fördjupning och nyfikenhet. Katekumenatet har blivit en ingång till dessa grupper och även gett en naturlig anknytning till söndagens gudstjänst och församlingslivet i övrigt. Så förenas trons yttre och inre liv.

Det finns mycket fint med Katekumenatet och det jag särskilt tycker om är att vi lär oss tillsammans, hela gruppen, och att denna del av vår livsväg går vi gemensamt.

Lisbeth Strand Järpehag, Suppleant

Nicklas From, Suppleant

Stiftspedagog i Västerås stift med ansvar för bl.a. lärande och undervisning och för rekrytering av församlingspedagoger.

Jag ser Katekumenatet som en mycket viktig del i det livslånga lärandet och ett stöd för församlingar att nå en målgrupp som kan kännas svår att nå fram till.”