Stadgar

Stadgar för Föreningen för katekumenatet

Stadgar antagna vid Föreningen för Katekumenatets årsmöte den 25 januari 2019.

1§.                  Namn

Föreningens namn är Föreningen för katekumenatet

2§.                  Syfte

Föreningen är en mötesplats inom Svenska kyrkan och har till syfte att med dopet i centrum utveckla och sprida katekumenatet som en modell för vuxnas väg till tro. Föreningen vill i öppen ekumenisk anda dela erfarenheter om katekumenatet.

3§.                  Medlemskap

Föreningen är ett samverkansorgan för organisationer och personer som delar dess syfte. Medlem skall betala den årsavgift som fastställs av årsstämman.

4§.                  Verksamhet

Föreningen utövar sin verksamhet genom att

 • Informera om katekumenatet i församlingar, stift, på nationell nivå, konferenser m.m.
 • Anordna utbildning och inspirationsdagar
 • Hålla hemsidan uppdaterad
 • Kalla till, organisera och hålla årsmöte

5§.                  Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår löper från den 1 januari till den 31 december.

6§.                  Årsstämma

Högsta beslutande organ är årsstämman. Årsstämman består av enskilda medlemmar och ett ombud för varje medlemsorganisation.

Årsstämman håller sitt sammanträde före maj månads utgång. Kallelse utsänds till samtliga medlemmar minst sex veckor i förväg.

Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:

 1. Verksamhetsberättelse för föregående år
 2. Räkenskaper för föregående år
 3. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 4. Val av ordförande i föreningen
 5. Val av styrelse
 6. Val av två revisorer samt ersättare
 7. Fastställande av medlemsavgift
 8. Förslag till verksamhetsplan och budget för kommande år
 9. Val av valberedning
 10. Frågor och motioner som kommit till årsstämman. De ska ha inkommit till styrelsen minst tre veckor innan årsstämman så att styrelsen hinner yttra sig.

7§.                  Styrelse

Styrelsen är föreningens verkställande och förvaltande organ. Styrelsen består av ordförande och minst fyra övriga ledamöter. Styrelsen utser kassaförvaltare och sekreterare samt vid behov personer för övriga uppgifter. Styrelsen är beslutsför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.

8§.                  Stadgeändring

För ändring av stadgar krävs minst tre fjärdedels majoritet av de närvarande ombuden vid årsmötet.

9§.                  Upplösning

Beslut om föreningens upplösning skall fattas med minst tre fjärdedels majoritet av den ena närvarade ombuden vid två på varandra följande årsstämmor, varav det ena ska vara ordinarie årsstämma. Tillgångar skall vid upplösningen överlämnas till den eller de organisationer som årsstämman utser, att användas för ändamål som anges i 2§ och 4 § i dessa stadgar.