Årsmöte

Protokoll fört vid digitalt årsmöte för Föreningen för katekumenatet den 24 maj 2021

Närvaro, se separat närvarolista

 1. Inledning
  Föreningens ordförande Hans-Erik Nordin hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

 2. Ordförande
  Till ordförande för årsmötet valdes Hans-Erik Nordin och till ordförande för punkt 8-10 valdes Göran Rehnström.

 3. Justerare
  Till justerare valdes Siw Ölmelid och Karin Sundmark.

 4. Sekreterare
  Till sekreterare för årsmötet valdes Meta Måhl.

 5. Årsmötets utlysande
  Kallelse till årsmötet gick ut 31 mars, drygt sju veckor innan årsmötet. Mötet ansåg att årsmötet i enlighet med stadgarna utlysts i god tid.

 6. Verksamhetsberättelse för 2020
  Verksamhetsberättelsen, som bifogats kallelsen, gicks igenom och lades till handlingarna.
  /Bil 1

 7. Räkenskapsberättelse för 2020
  Kassören Eva Wulff gick igenom räkenskapsberättelsen som lades till handlingarna. /Bil 2

 8. Revisionsberättelse
  En av föreningens revisorer läste upp revisionsberättelsen, som är utan anmärkning, och den lades till handlingarna. /Bil 3

 9. Beslut om ansvarsfrihet
  Årsmötet beslutade
  att bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2020.

 10. Val av ordförande
  Till ordförande för Föreningen för katekumenatet för 1 år valdes Hans-Erik Nordin, Uppsala.

 11. Val av styrelse
  Till styrelseledamöter för 2 år valdes:
  Charlotte Bachelder, Strängnäs stift                          omval
  Stefan Gummesson, Lunds stift                                  omval
  Mats Hermansson, Uppsala stift                                 omval
  Meta Måhl, Uppsala stift                                              omval
  Valda 2020, med 1 år kvar i styrelsen:
  Annette Öderwall, Växjö stift
  Per Ingvarsson, Linköpings stift
  Eva Wulff, Lunds stift
  Lena Sjöberg, Sensus

 12. Val av revisorer
  Till revisorer för föreningen valdes
  Lena Lundberg, Stockholms stift                                 omval
  Maria Haglund Börjesson, Lunds stift                        omval

 13. Fastställande av medlemsavgift
  Årsmötet beslutade
  att medlemsavgiften för 2021 ska vara 100 kr för enskild medlem, församling eller organisation.

 14. Verksamhetsplan för 2021
  Verksamhetsplanen, som bifogats kallelsen, kommenterades av ordföranden. Planen som gäller från januari har inte helt kunnat följas detta pandemiår. Timmarna innan årsmötet hade föreningen genomfört ett webbinarium med professor David Thurfjell med omkring 35 deltagare. Samtalades kring att webbinarium och webbsamlingar i katekumenatsgrupper är ett bra sätt att mötas och nå ut även i framtiden. Årsmötet beslutade godkänna verksamhetsplanen och lägga den till handlingarna. /Bil 4

 15. Budget för 2021
  Kassör Eva Wulff gick igenom förslaget till budget för 2021.
  Årsmötet beslutade
  att godkänna budget för 2021. /Bil 5

 16. Val av valberedning
  Till valberedning inför årsmöte 2022 utsågs
  Lise-Lotte Wallin, Helsjöns folkhögskola
  Karin Sundmark, Lunds stift

 17. Motioner
  Inga motioner hade inkommit till årsmötet.

 18. Mötets avslutande
  Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade årsmötet.